អំពី khmermate.com
Khmermate is a Cambodian largest social networking site. Users can upload photos and videos for free. There are many more features on the website.

Khmer mate ជាគេហទំព័របណ្ដាញសង្កមធំជាងគេនៅកម្ពុជា។ អ្នកអាចបង្ហោះរូបភាព ​វីដេអូ​ ផ្ញើសារនិងមុខងារជាច្រើនទៀត។​